آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
قرارداد

قرارداد بیع قطعی ملک

5,000 تومان

بنام خدا

بخشی از قرارداد

(بیع قطعی ملک)

فروشنده: نام ……………….. نام خانوادگی ……………….. فرزند ……………….. دارای شناسنامه  ……………….. صادره از ……………….. به نشانی ………………………………………….

خریدار: نام ……………….. نام خانوادگی ……………….. فرزند ……………….. دارای شناسنامه  ……………….. صادره از ……………….. به نشانی  ………………………………………….

 

مورد معامله:

تمامی ششدانگ یکباب خانه/یک دستگاه آپارتمان که مشخصات ثبتی آن به قرار ذیل محل وقوع آن ……………………….. است.

 

دانلودنمونه قرارداد بیع قطعی ملک به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان