آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
قرارداد

حق انتفاع سکنی رقبی

5,000 تومان

بخشی از قرارداد حق انتفاع سکنی رقبی

مالک: خانم/آقای ……………… فرزند آقای ………………. دارای شناسنامه شماره …………. صادره از ……………….. متولد ……………….. ساکن : ……………………………………………….. منتفع : خانم / آقای ……………………… فرزند آقای …………………… دارای شناسنامه شماره……….. صادره از ………. متولد …….. ساکن: …………………………………………………  مورد حق انتفاع : تمامت شش دانگ یکدستگاه آپارتمان واقف در سمت جنوب غربی طبقه چهارم به مساحت …………….. متر مربع قطعه ………………. تفکیکی به انضمام شش دانگ

نمونه قرارداد حق انتفاع سکنی رقبی به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان .