آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
tile

قرارداد اجاره نامه ساختمان

4,000 تومان


بخشی از قرارداد

قرارداد اجاره نامه ساختمان

 

الف) موجر / موجرین خانم / آقای ………………………. فرزند ……………. به شماره شناسنامه ………………. صادره از ……………… متولد ………………. تلفن ……………….. به نشانی …………………………………………………….. وکالتاً با اختیارات حاصله از وکالت نامه رسمی شماره …………… مورخ ………………. تنظیمی دفترخانه اسناد رسمی شماره ……………….. تهران مبادرت به امضاء این قرارداد اجاره نموده است .

 

tick_check_done_check_mark_approveدانلود نمونه قرارداد اجاره نامه ساختمان به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان .