آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
tile

قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری

3,000 تومان


بخشی از قرارداد

 

بنام خدا

قرارداد

(اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری)

*******

طرف اول قرارداد(موجر): خانم/آقای  ……………….. فرزند آقای  ……………….. دارای شناسنامه شماره  ……………….. صادره از  ……………….. متولد ……………….. ساکن : …………………………………

طرف دوم قرارداد(مستاجر): شرکت  ………………..(سهامی خاص) مقیم تهران به نشانی  …………………………… و به اعتبار امضای خانم/آقای  ………………..(رئیس هیات مدیره) فرزند آقای  ……………….. دارای شماره شناسنامه ……………….. صادره از  ……………….. متولد ……………….. و خانم/آقای ……………….. (مدیر عامل) فرزند آقای ……………….. داری شناسنامه شماره ……………….. صادره از ……………….. متولد  ……………….. و همراه با مهر شرکت: …………………………..

tick_check_done_check_mark_approveدانلود نمونه قرارداد اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان .