آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
tile

قرارداد برگ پیشنهاد قیمت ۱

3,000 تومان


بخشی از قرارداد

تاریخ : ……….

شماره : ……….

برگ پیشنهاد قیمت

 

پیرو آگهی منتشره در جراید کشور موضوع مناقصه طبخ غذای سازمان ……………..   تهران اینجانب ………………با اطلاع کامل از شرایط مناقصه و قبول کلیه شرایط عمومی مندرج در برگ شرایط عمومی مناقصه و با علم و اطلاع از کیفیت و کمیت پیشنهاد میانگین هر پرس ……………………….ریال ( به حروف ………………………..ریال ) را اعلام می نمایم .

ضمناً با توجه به ماده سه شرایط عمومی مناقصه مذکور مبلغ ……………….ریال (۵% قیمت پیشنهادی ) بابت سپرده شرکت در مناقصه یک فقره فیش بانکی به شماره مورخ…………………………به حساب جاری ………………….. بانک ملی ایران نزد شعبه ……………….  به پیوست ارسال می گردد .

tick_check_done_check_mark_approveدانلود نمونه قرارداد برگ پیشنهاد قیمت ۱ به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان