آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
tile

قرارداد برگ پیشنهاد قیمت ۲

3,000 تومان


بخشی از قرارداد

 تاریخ : ……….

 شماره : ……….

برگ پیشنهاد قیمت

 

پیرو آگهی منتشره در جراید کشور موضوع مناقصه طبخ غذای سازمان ……………..   تهران اینجانب           ……………………….. با اطلاع کامل از شرایط مناقصه و قبول کلیه شرایط عمومی مندرج در برگ شرایط عمومی مناقصه و با علم و اطلاع از کیفیت و کمیت پیشنهاد میانگین هر پرس ……………………….. ریال ( به حروف ……………………………………. ریال ) را اعلام می نمایم .

ضمناً با توجه به ماده سه شرایط عمومی مناقصه مذکور مبلغ ……………………….. ریال (۵% قیمت پیشنهادی ) بابت سپرده شرکت در مناقصه یک فقره فیش بانکی به شماره مورخ……………………….. به حساب جاری ……………. بانک ملی ایران نزد شعبه ……………….  به پیوست ارسال می گردد .

tick_check_done_check_mark_approveدانلود نمونه قرارداد برگ پیشنهاد قیمت ۲ به صورت Word و قابل پرینت و استفاده آسان