آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
tile

قرارداد بیمه تمام خطر مقاطعه کاران

10,000 تومان


بخشی از قرارداد

( شرکت سهامی بیمه ………………………….. )

بیمه تمام خطر مقاطعه کاران

*********

 

بر اساس پیشنهاد کتبی بیمه گذار مذکور در جدول مشخصات(پیشنهادی که به شرکت سهامی بیمه…………… که از این پس بیمه گر خوانده می شود تسلیم می گردد) و نیز به استناد پاسخهای مندرج در پرسشنامه تکمیل شده از طرف بیمه گذار و سایر اظهارات کتبی او که به منظور درج در بیمه نامه صورت می گیرد، بیمه گر خسارت وارد به مورد بیمه و متوجه به بیمه گذار را (در صورتیکه حق بیمه را در زمان مقرر پرداخت کرده باشد) به موجب این بیمه نامه و با رعایت استثنائات مقررات و شرایط مندرج در آن و یا مندرج در الحاقی های مربوط تا میزان پیش بینی شده در زیر جبران خواهد کرد.

دانلود نمونه قرارداد بیمه تمام خطر مقاطعه کاران به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان .