آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
قرارداد

قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته

5,000 تومان

بنام خدا

بخشی از متن قرارداد

(خرید ساختمان نیمه ساخته«در حال احداث)

******

۱- فروشنده: نام ……………… نام خانوادگی ……………… فرزند ……………… دارای شناسنامه ……………… صادره از ……………… به نشانی: ………………………………………..

۲- خریدار: نام ……………… نام خانوادگی ……………… فرزند ……………… دارای شناسنامه ……………… صادره …………….. از…………… .نشانی………………………………

 

نمونه قرارداد خرید ساختمان نیمه ساخته به صورت Wordو قابل پرینت و استفاده آسان.