آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
قرارداد

قرارداد فضای سبز

5,000 تومان

(قرارداد فضای سبز)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

قرارداد زیر فی مابین …………………….به نمایندگی آقای …………….. که در این قرارداد اختصاراً کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت ………………. نشانی …………… شماره تلفن ………………. به شماره ثبت ………………….. شماره کد اقتصادی ………… به نمایندگی آقای …………… فرزند …………….. شماره شناسنامه ………….. صادره از ……………. که در این قرارداد اختصاراً پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح ذیل منعقد گردید .

ماده ۱ ) موضوع قرارداد…

دانلود نمونه قرارداد فضای سبز به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان