آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
tile

قرارداد مضاربه

3,000 تومان


بخشی از قرارداد

بسمه تعالی

قرارداد مضاربه

  طرف اول قرارداد(مالک): خانم / آقای ………………………………. فرزند آقای ………………………. دارای شناسنامه شماره …………………صادره از ………………………… متولد ……………… ساکن : …………………………..  طرف دوم قرارداد(مضارب): خانم / آقای …………………………… فرزند آقای ………………………. دارای شناسنامه شماره ……………………………. صادره از ……………………. متولد ………………… ساکن : …………………………..سرمایه : مبلغ …………….. ریال رایج که تماماً و نقداً از سوی مالک به مضارب تأدیه و تسلیم گردیده و مضارب اقرار به دریافت آن ازمالک نمود.

tick_check_done_check_mark_approveدانلود نمونه قرارداد مضاربه به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان .