آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
tile

قرارداد ناظر پروژه پژوهشی

5,000 تومان


بخشی از قرارداد

         بسمه تعالی

فرم قرارداد ناظر پروژه پژوهشی

 

شماره قرارداد ناظر :

 

این قرارداد فیمابین شرکت ……………… به نمایندگی…………….مدیر پژوهش و فنآوری  به نشانی: ………………………………….. تلفن : …………………فاکس :  ………….   که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف ………………. و …………….که از این پس ناظر نامیده می شود از طرف دیگر ، بر اساس شرایط و ضوابط مشروحه زیر منعقد می گردد و طرفین ملزم به اجرای کلیه مفاد آن می باشند .

ماده ۱: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت  است از استفاده از خدمات مشاوره علمی /کارشناسی به جهت نظارت بر طرح تحقیقاتی تحت عنوان : ”                                                                                          ”

با مشخصات مندرج در پیوست یک مطابق با حدودی که در ماده ۴ قرارداد مشخص گردیده است .

tick_check_done_check_mark_approveدانلود نمونه قرارداد ناظر پروژه پژوهشی به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان