آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
قرارداد

قرارداد کانال کشی کولر

5,000 تومان

(قرارداد کانال کشی کولر)

**********

بخشی از نمونه متن قرار داد:

این قرارداد در تاریخ ……………… فیمابین شرکت ……………. به نمایندگی ………………… به نشانی ……………………………….. تلفن ………………….. که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای ……………….. فرزند …………… به شماره شناسنامه ……………… صادره از ………………… و به نشانی ………………… تلفن ……………… که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می‌شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل امضاء و مبادله گردید .

ماده یک ـ موضوع قرارداد…

 

دانلود نمونه قرارداد کانال کشی کولر به صورت PDF و قابل پرینت و استفاده آسان