آموزش وردپرس
list-mashaghel-consultant
k3-1

لیست سردخانه ها در مشهد

1,600 تومان

نمونه ای از لیست سردخانه ها، کشتارگاه ها در مشهد نام – آدرس 

ردیف اتحادیه نام تلفن آدرس
۱ سردخانه به سرد [۳خط] کیلومتر۱۸بعد
۲ سردخانه به سرد.سردخانه بعدشیشه ایمنی طوس نبش ک فرش مشهدشرکت سردخانه بهسرد
۳ سردخانه بوران برف [۵خط] ش صنعتی توس
۴ سردخانه پریشا امام هادی
۵ سردخانه پیرشا.سردخانه ج قوچان قبل ۳راه دانش
۶ سردخانه تگرگ .یخسازی ج قدیم قوچان کیلومتر۱۰
۷ سردخانه توس [۳خط] دوراهی شاندیز
۸ سردخانه سام ۳راه دانش
۹ سردخانه سام [۲خط] ج قدیم قوچان کیلومتر۵
۱۰ سردخانه سردافشان ج شیر حصارسرد خانه

 

شناسنامه محصول

نام بانک لیست سردخانه ها، کشتارگاه ها در مشهد
تعداد اطلاعات ۳۲
نحوه ارسال ایمیل
نوع فایل PDF
اطلاعات شامل نام  | تلفن | آدرس